ทรงเป็นนักคิดอิสระ
ทรงเสียสละน่าสรรเสริญ
ทรงนำไทยให้เจริญ
ทรงพระดำเนินแห่งหนใดไทยร่มเย็น
เข้าสู่หน้าหลัก