ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

  ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

3

1

4

อนุบาล 2

2

3

5

อนุบาล 3

2

11

13

ประถมศึกษาปีที่ 1

3

2

5

ประถมศึกษาปีที่ 2

6

4

10

ประถมศึกษาปีที่ 3

7

2

9

ประถมศึกษาปีที่ 4

8

6

14

ประถมศึกษาปีที่ 5

7

9

13

ประถมศึกษาปีที่ 6

3

5

8

มัธยมศึกษาปีที่ 1

9

7

16

มัธยมศึกษาปีที่ 2

6

6

12

มัธยมศึกษาปีที่ 3

7

4

11

รวม

60

60

120