ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดท้ายเกาะ

 

โรงเรียนวัดท้ายเกาะ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ           เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี