ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน      
    มีคุณธรรมและ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริม  สนับสนุน  ครูบุคลากร  ผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
3. ส่งเสริม  สนับสนุน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ
4. ส่งเสริมและประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา  โดยใช้การบริหาร
    แบบมีส่วนร่วม
 
  
เป้าหมาย
    ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุขและเป็นคนดีของสังคม