ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดท้ายเกาะ