ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เผยแพร่ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ประเมิน นายสายธาร คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.58 KB 5
คู่มือ ว9/2564 5825
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ พุทธศักราช 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 37963
ประกาศโรงเรียนวัดท้ายเกาะ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.25 KB 37954
ประกาศโรงเรียนวัดท้ายเกาะ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.71 KB 37955
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.68 KB 37952
รวมเอกสารโรงเรียนวัดท้ายเกาะ 48273
SAR โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ปี 2562 48502
บันทึกข้อความแลกชั่วโมงสอน Word Document ขนาดไฟล์ 23.48 KB 48181
3.แบบแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนเนื้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 230.45 KB 48138
2.แบบแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนนำ Word Document ขนาดไฟล์ 137.34 KB 48262
1.แบบโครงการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 195.9 KB 48220
ปกแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.18 KB 48229
ปกรายงานการประเมินตนเองSAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.6 KB 48149
ปกโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.68 KB 48247
โมเดลท้ายเกาะ JPEG Image ขนาดไฟล์ 397.21 KB 48071
ปฏิทินปฏิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.45 KB 48446
แผนปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 48508
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ระด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 48474
2.แผนพัฒนาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ปี 63-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 48208
1.คำนำสารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.56 KB 48223
แผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรต้านทุจริต ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 48186
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 70.62 KB 48388
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.3 48431
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.2 48449
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 48234
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 48473
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 48122
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 48102
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 48259
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 48239
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 48424
บทสรุป ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.4 KB 48217