ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รวมเอกสารโรงเรียนวัดท้ายเกาะ 3079
SAR โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ปี 2562 3311
บันทึกข้อความแลกชั่วโมงสอน Word Document ขนาดไฟล์ 23.48 KB 2992
3.แบบแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนเนื้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 230.45 KB 2944
2.แบบแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนนำ Word Document ขนาดไฟล์ 137.34 KB 3067
1.แบบโครงการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 195.9 KB 3015
ปกแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.18 KB 3038
ปกรายงานการประเมินตนเองSAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.6 KB 2967
ปกโรงเรียนวัดท้ายเกาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.68 KB 3059
โมเดลท้ายเกาะ JPEG Image ขนาดไฟล์ 397.21 KB 2882
ปฏิทินปฏิบัติงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.45 KB 3252
แผนปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 3315
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ระด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 3266
2.แผนพัฒนาโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ปี 63-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 3016
1.คำนำสารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.56 KB 3030
แผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรต้านทุจริต ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 3000
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 70.62 KB 3162
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.3 3243
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.2 3256
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 3045
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 3283
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 2935
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 2914
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 3067
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.11 MB 3047
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 3236
บทสรุป ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.4 KB 3024