ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป ท้ายเมือง
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มิ.ย.2560 - ปัจจุบัน