ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสายธาร คุ้มครอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธ.ค.2562 - ปัจจุบัน