ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 1719) 25 พ.ย. 55