ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปนิตา สมานเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง
2535 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
2538 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผู้ใหญ่บางกะปิ
2543 ปริญญาตรี/ค.บ. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม/สาขาภาษาไทย
2555 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/สาขาบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครู ศรช.(ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน)
2554 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ครูผู้ช่วย
2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2559
5 กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2558
6 กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557
7 กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2556
8 กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2555
9 กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2554
10 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558
11 สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก พุทธศักราช 2558
12 รางวัลโล่เกียรติคุณ "เชิดชูครูผู้สร้างคน" ปี 2557
13 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
14 สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท พุทธศักราช 2557
15 สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี พุทธศักราช 2556