ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปนิตา สมานเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวทักษกร บ่อชล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1