ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปนิตา สมานเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสายฟ้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1