ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปนิตา สมานเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวชนัญพัชร์ อาชีวะประดิษฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1