กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิชา ชำนาญวาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0817113305
อีเมล์ : tk081711@hotmail.com

นางสาวพชรมน ยอดคำมี
ครู คศ.1