ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิชา ชำนาญวาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพชรมน ยอดคำมี
ครู คศ.1