ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์