ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางธัญชญา เกิดสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1