ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชนัญญา ศิริวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางญาดา กรกนก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1