กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางชนัญญา ศิริวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางญาดา กรกนก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1