ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประทีป ท้ายเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ