ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรวรรณ บรรพต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ