กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอรวรรณ บรรพต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : orawan_bc4802@hotmail.com