ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนาธินาถ สมานทรัพย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ