ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนาธินาถ สมานทรัพย์
ครูผู้ช่วย