ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนาธินาถ สมานทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเพชราภรณ์ ทองวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1