ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ อยู่เกตุ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ สุวรรณทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ อยู่เกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทองหล่อ ลัมพัชวา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลพร สงวนหิรัญสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดประมวล จารุวณฺโณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา (เจ้าอาวาสวัดท้ายเกาะใหญ่)
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางชนัญญา ศิริวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุชาดา จันตรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสายธาร คุ้มครอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์พัฒน์ ลัมพัชวา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :