ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางชนัญญา ศิริวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,15:53  อ่าน 667 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายวิชา ชำนาญวาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,15:52  อ่าน 587 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,13:13  อ่าน 625 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดทำหลักสูตร การจัดการขยะในโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,13:12  อ่าน 665 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีผล O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,13:12  อ่าน 622 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,13:10  อ่าน 579 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,13:09  อ่าน 659 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,13:09  อ่าน 591 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปนิตา สมานเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,12:59  อ่าน 623 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปนิตา สมานเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,12:58  อ่าน 564 ครั้ง
รายละเอียด..